October 6, 2020

Disaster Risk Reduction Training Manual (1st Edition) Module 4: Gabay sa Pagsasagawa ng Isang community Drill

Ilang Tala Hinggil sa Modyul Sa pagtatapos ng tatlong (3) modyul at sa pagkabuo ng contingency plan (CP) ng komunidad, ang mga sumusunod ang karaniwang…

October 6, 2020

Disaster Risk Reduction Training Manual (1st Edition) Module 3: Pagbubuo ng Contingency Plan

Ilang Tala Hinggil sa Modyul Ang modyul na ito ay pagsasalin ng mga napag-aralan mula sa naunang modyul ng Disaster Preparedness. Kaiba sa naunang modyul…

October 6, 2020

Disaster Risk Reduction Training Manual (1st Edition) Module 2: Disaster Preparedness

Ilang Tala Hinggil sa Modyul Ang modyul na ito ay binubuo ng mga sesyon na tutulong sa pagpapahusay ng kasanayan ng mga kalahok upang maging…

October 6, 2020

Disaster Risk Reduction Training Manual (1st Edition) Module 1: Community-Based Disaster Risk Management

Pambungad Sa gawaing disaster risk reduction (DRR) o pagbabawas ng risk ng disaster sa mga komunidad, nilalayong mapababa ang bulnerabilidad ng mga mamamayan at mapataas…

October 5, 2020

We Bend, We Do Not Break: Resilient Communities Dealing with Disaster and Climate Change

Partners for Resilience Disasters have strongly increased in both frequency and impact, with climate change as one of the main contributors to more extreme, frequent,…

October 5, 2020

Red Cross/Red Crescent Climate Centre Minimum Standards for Local Climate-Smart Disaster Risk Reduction

Excerpt: Introduction Climate change is increasing the risk of extreme events and disasters.1 While disaster risk reduction (DRR) offers an important opportunity to adapt to…

October 2, 2020

Haiyan Two Years On: Sowing and Reaping Resilience

A couple of years ago, the Philippines made headlines around the world as Typhoon Haiyan, the strongest storm recorded, smashed ashore and tore through the…

October 1, 2020

Safe, Resilient Communities: The ACCORD Model

The ACCORD Model for disaster risk reduction was borne out of the experience of implementing the community-based disaster risk reduction called ACCORD (or Strengthening Assets…

September 29, 2020

From Disaster to Resilience: Building Back Safer Communities Through Humanitarian Actions

Humanitarian actors around the world are becoming overwhelmed with increasingly destructive, complex, and chronic disasters. Globally, more than 200 million people are affected by natural…